Chứng nhận sản phẩm

Sản phẩm kính an toàn Việt Phát đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2014/BXD – là quy chuẩn kĩ thuật quốc gia do Bộ Xây dựng ban hành nhằm quy định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường Việt Nam.

1.1. TCVN 7364:2004 – Kính xây dựng – Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp.

1.2. TCVN 7455:2013 – Kính xây dựng – Kính tôi nhiệt an toàn